Andra språk / other languages

Ta cellprov

En sida om gynekologiskt cellprov från Västra Götalandsregionen och Halland

Cellprov kan förebygga cancer

Gynekologisk cellprovskontroll ger skydd mot cancer i livmoderhalsen. Tack vare att de flesta kvinnor i Sverige har deltagit i cellprovskontroll har livmoderhalscancer minskat kraftigt och blivit en ovanlig sjukdom. I länder där få kvinnor tar cellprover är livmoderhalscancer en av de vanligaste cancerformerna och drabbar i regel relativt unga kvinnor i 40 - till 50- årsåldern.

Cellprovstagning ger inte ett 100 %-igt skydd. I ovanliga fall kan en kvinna drabbas av livmoderhalscancer trots att hon deltagit i cellprovskontrollen. Sjukdomen upptäcks då oftast i ett tidigt skede där behandlingsmöjligheterna är goda.

Allamantalsskrivna kvinnor i åldrarna 23-50 år inom Västra Götalands region inbjudes till Gynekologisk cellprovskontroll vart tredje år. Efter 50 års ålder glesas kontrollerna ut till vart femte år fram till 60 års ålder då kontrollen avslutas. Detta är i enlighet med Socialstyrelsens senaste rekommendationer från 1997. Sammanlagt erbjuds varje kvinna tolv undersökningar under sin livstid.

I Västra Götaland sköts inbjudan av Regionens kallelsekansli och i Region Halland av cytologlaboratoriet i Halmstad. Innan brevet skickas ut inom det aktuella åldersspannet hämtas färska data från folkbokföringsregistret. Cellprovet tas på närmaste mödravårdscentral/barnmorskemottagning.

Inom Västra Götalandsregionen är det numera enkelt att via webben omboka sin tid och även byta mottagning. Inloggningsuppgifter medföljer brevet med inbjudan till cellprovskontroll.

Om en kvinna nyligen har tagit ett prov kommer hon inte att få någon inbjudan vid den aktuella kallelseomgången. Detta förutsätter att provet finns registrerat i cytologilaboratoriets databas.

Fler och tätare undersökningar ger inget ökat skydd mot livmoderhalscancer. Kvinnor över 60 år som har haft normala cellprovsresultat tidigare i livet har knappast någon nytta av fler kontroller eftersom risken att utveckla cellförändringar då är mycket liten.

Innehållet är granskat av Björn Strander, Gynekolog, Regionalt Cancercentrum Väst.


Här hittar du mer information på flera olika språk.

Se på filmer om cellprovstagning på olika språk här.