Andra språk / other languages

Ta cellprov

En sida om gynekologiskt cellprov från Västra Götalandsregionen och Halland

Frågor och svar

Här kan du ladda ned en pdf med vanliga frågor och svar

Har du någon fråga du inte hittar svar på här skriv till mia.westlund@rccvast.se

Fråga: Vem får en inbjudan till gynekologisk cellprovskontroll hem?
Svar: Kvinnor mellan 23 och 49 år erbjuds provtagning var tredje år och mellan 50 och 60 år var femte år.

Fråga: Var sker provtagningen och vem utför den?
Svar: Undersökningen görs på närmaste barnmorskemottagning/mödravårdscentral av barnmorska.

Fråga: Hur går undersökningen till?
Svar: Provet tas i gynekologisk undersökningsstol av en barnmorska. Provtagningen går snabbt, tar ofta bara någon minut, och har som enda syfte att ta ett cellprov från livmoderhalsen. Provet tas med hjälp av en spatel som ser ut som en glasspinne. Denna stryks mot livmoderhalsens nedre del. Sedan används en mjuk, tunn borste som försiktigt borstar ur celler från livmoderhalsens nedre del. Cellerna överförs till en burk med vätska och skickas till ett laboratorium, specialiserat på cellprover, för undersökning i mikroskop.

Fråga: Är provtagningen smärtsam?
Svar: Det kan kännas obehagligt att ligga i gynekologstol och du kan känna dig lite naken, men undersökningen är inte smärtsam.

Fråga: Är det viktigt att gå till cellprovskontrollen, när inbjudan kommer i brevlådan?
Svar: Ja, det är viktigt. Cellprov tas för att ge dig en möjlighet att skydda dig mot att få livmoderhalscancer i framtiden. Förstadier kan lätt behandlas om de upptäcks tidigt.

Fråga: Bör jag tänka på något före undersökningen?
Svar: För bästa resultat av provtagningen ska du inte ha mens. Boka i så fall om till en ny tid! Man behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt, men man ska undvika att föra in något i slidan dygnet före provtagningen. Att ha haft fingrar, dildo eller penis i slidan kan försvåra bedömningen av cellprovet, precis som sperma, glidmedel eller andra krämer.

Fråga: Behöver jag lämna cellprov om jag inte haft sexuell kontakt?
Svar: Nej, har du inte haft någon sexuell kontakt behöver inte prov lämnas.

Fråga: Behöver jag lämna cellprov om jag bara haft sex någon av samma kön?
Svar: Ja, även kvinnor som har sexuell kontakt med kvinnor kan få cellförändringar.

Fråga: Ska jag gå på cellprovskontroll när jag väntar barn?
Svar: Om du är aktuell för kallelse under året, ta med inbjudan till din barnmorska för att inte missa möjligheten till provtagning. Cellprov kan tas fram till graviditetsvecka 15.

Fråga: Ska jag gå på cellprovskontroll när jag ammar?
Svar: Det går att lämna cellprov från och med åtta veckor efter förlossningen.

Fråga: Behöver jag ta cellprov om livmodern är bortopererad?
Svar: Fråga i första hand den läkaren som utförde operationen. Generellt är det så här:
Om du haft cellförändringar innan operationen bör du ta cellprover 10 år efter att cellförändringarna behandlades.
Om livmodertappen är kvar d.v.s. inte bortopererad ska du fortsätta med cellprover.
Om livmodern är bortopererad av andra orsaker (t.ex. muskelknutor) behöver du inte ta fler cellprover.

Fråga: Vad händer efter det att provet är taget?
Svar: Provet överförs till en burk med specialvätska och skickas till ett cytologiskt laboratorium. Sedan undersöks provet i mikroskop, specialiserat på cellprover.

Fråga: Jag har fått ett brev om att provet var obedömbart. Vad innebär det? 
Svar: Det finns olika skäl till varför det inte går att bedöma cellerna. Till exempel kan man fått med för få celler, det kan ha kommit med blod eller att kvinnan har en lätt infektion som kan försvåra bedömningen.  Lätta infektioner går ofta över av sig själv utan behandling. I samband med att du fick besked om att provet var obedömbart fick du (troligen) också veta att du kommer att få en tid för ny provtagning.

Fråga: Vad är HPV (humant papillomvirus)?
Svar: HPV är ett virus som kan överföras sexuellt. Det är ett vanligt förekommande virus och de flesta, som har haft sexuella kontakter, får en HPV-infektion någon gång i livet. Hos nästan alla, som fått en HPV-infektion, läker infektionen ut av sig själv. I andra fall uppstår cellförändringar som praktiskt taget alltid visar sig vid cellprovskontroll. Det är bara kvinnor som har en långvarig HPV-infektion som kan utveckla cancer i livmoderhalsen.

Fråga: Går det att skydda sig mot HPV-smitta?
Svar: Kondom minskar risken. Unga flickor, som vaccineras före sexualdebut, kan räkna med ett 70% skydd mot livmoderhalscancer, för andra är skyddet sämre.

Läs mer om säkrare sex från RFSU: http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Preventivmedel/Ny-praktika-Sakrare-sex---med-eller-utan-kondom/

 

Fråga: Behöver jag gå på cellprovskontroller om jag är vaccinerad mot HPV?
Svar: Vaccinationerna skyddar bara mot en del cellförändringar och skyddet mot cancer är ofullständigt. Vaccinerade kvinnor bör absolut fortsätta gå på de gynekologiska cellprovskontroller de blir kallade till.

Fråga: Märker jag om jag har en HPV-infektion?
Svar: Oftast ger infektionen inga symptom. Under tiden man har infektionen är man dock smittbärare. Det vanligaste är att viruset läker ut av sig själv. Det är bara i de fall där viruset inte läker ut som risken för livmoderhalscancer ökar.

Fråga: Varifrån skickas inbjudan hem till mig.
Svar: I Västra Götalands regionen sänds inbjudan från Regionens kallelsekansli och från Region Halland sänds den från cytologlaboratoriet i Halmstad.

Fråga: När får jag svar på mitt cellprov?
Svar: Målsättningen är att alla ska få svar inom 4-6 veckor. Har du inte fått svar efter åtta veckor, ta kontakt med den mottagning där du tog provet. (Undantag : Laboratoriet Sahlgrenska har problem med svarstider - där kan man få vänta upp till 16 veckor _ gäller våren 2017  )

Fråga: Hur får jag besked om undersökningsresultatet?
Svar: Du får svar direkt hem i brevlådan.

Fråga: Vad händer om provet inte är bra?
Svar: Vissa lättare förändringar följs upp med ett nytt cellprov, men i de flesta fall vill man utreda cellförändringen. Du får då tid hos gynekolog för s.k. kolposkopi där livmodertappen och yttre delen av livmoderhalsen undersöks. Gynekologen tittar på förändringarna med hjälp av kolposkop (ett slags mikroskop där livmodertappen kan ses i stark förstoring). Samtidigt tas ett nytt cellprov. Om läkaren ser något avvikande kan biopsier (vävnadsprover) från förändrade områden tas och skickas till undersökning. Om du bedöms ha en förändring som i framtiden kan utvecklas till cancer, brukar det aktuella området på livmoderhalsen opereras bort med ett enkelt ingrepp. Det finns flera operationstekniker att tillgå. Gemensamt för alla är att en bit vävnad, vanligen stor som en hasselnöt, skärs bort eller förstörs med värme eller kyla. Du behöver efter detta göra fler kontroller än kvinnor som inte haft några förändringar. Det är viktigt att komma ihåg att det är ytterst ovanligt att ett avvikande cellprov visar sig vara cancer.

Fråga: Hur kan jag skydda mig mot livmoderhalscancer efter sexuell debut?
Svar: Använd kondom vid tillfälliga sexuella förbindelser. Gå och ta cellprov när inbjudan kommer.

Fråga: När kan HPV-test användas?
Svar: HPV-tester kan användas för att skilja ut de mest oskyldiga cellförändringar, som inte innehåller HPV, från de cellförändringar som behöver utredas. Vidare kan HPV-test användas vid uppföljning av kvinnor som behandlats för svårare cellförändringar.

Fråga: Hur vanlig är livmoderhalscancer?
Svar: I Sverige får ca 450 kvinnor varje år livmoderhalscancer. Det tar i regel lång tid, 10-15 år, att utveckla en livmoderhalscancer från att cellförändringar först uppstår. Om du går och tar prov, varje gång du blir kallad, minskar du risken att drabbas av livmoderhalscancer avsevärt.

Fråga: Är det viktigt att gå på cellprovskontroll?
Svar: Ja, det är det. Det är en mycket billig livförsäkring. Förstadier kan lätt åtgärdas. Livmoderhalscancer har tack vare gynekologisk cellprovskontroll minskat med ca 60 % sedan början av 1960-talet. Dödligheten i livmoderhalscancer har också minskat med 60 % under den senaste 40-års perioden.

Fråga: Vad kan det bero på om jag inte har fått någon kallelse till gynekologisk cellprovskontroll?
Svar: Om du har tagit prov någonstans i västra Sverige senaste åren får du en kallelse först 3 – 5 år efter senast tagna prov. Vill du veta när du senast tog ett cellprov kan du kontakta närmaste barnmorskemottagning/mödravårdscentral som enkelt kan ge dig besked på när du tog senaste cellprovet.

Fråga: Gäller samma kallelseschema i hela västra Sverige?
Svar: Ja.

Fråga: Varför kallas en del kvinnor till tätare kontroller eller kontroll efter att de fyllt 60 år? 
Svar: Kvinnor som behandlats för svårare cellförändringar har ökad risk att få nya cellförändringar och till och med cancer längre fram i livet. Efter avslutad behandling av cellförändringar kallas därför kvinnan till barnmorskemottagning för cellprovtagning vart tredje år i minst 10 år eller livet ut, (beroende på vilken typ av cellförändringar kvinnan behandlats för)  enligt vårdprogrammet för västra Sverige.